Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Straż Miejska
Ochrona Środowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
Świetlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualności :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat
przedszkolem.JPG    Projekt
„Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci – bez barier w szeroki świat”

    Projekt realizowany był przez Urząd Miejski w Gnieźnie w latach 2011-2013, a współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Człowiek najlepsza inwestycja”.
    - całkowita wartość projektu: 1 366 464,30 zł,
    - dofinansowanie: 1 267 664,30 zł
    - wkład własny niepieniężny Miasta Gniezna: 98, 800 00 zł.
    Projekt „Gnieźnieńskie przedszkola bliżej dzieci - bez barier w szeroki świat” stanowił odpowiedź na jeden z najpoważniejszych problemów edukacji przedszkolnej w Gnieźnie, jakim jest brak wystarczającej liczby miejsc w placówkach przedszkolnych, dla wszystkich chętnych dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
    Przeprowadzone przez Urząd Miejski badania ankietowe wśród rodziców dzieci z list rezerwowych oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli wskazały wyraźną potrzebę oferty dodatkowej dla dzieci w tej grupie wiekowej. Zdiagnozowane zostało wyraźne zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 18.00 w 13 placówkach przedszkolnych na terenie Gniezna.
     Projekt trwał od listopada 2011 roku do końca czerwca 2013 roku i skierowany był do 670 dzieci w wieku od 3 do 5 lat mieszkających na terenie miasta Gniezna.
    Celem ogólnym projektu było upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Gniezna, a co się z tym wiąże - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku od 3-5 lat poprzez realizację programu edukacyjnego skierowanego dla dzieci objętych i nieobjętych edukacją przedszkolną w Gnieźnie, integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wydłużenie godzin pracy przedszkoli oraz dostosowanie placówek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Dzieci miały możliwość uczestniczenia w atrakcyjnym i przemyślanym programie zajęć bezpłatnych. Nabór dzieci chętnych do udziału w zajęciach przez dwa lata zawsze był otwarty. Zajęcia dla dzieci miały charakter ogólnodostępny i bezpłatny.
    Projekt dał możliwość zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym, a przede wszystkim wpłynął na ich wszechstronny rozwój. Realizacja projektu pozwoliła także na wsparcie działań wspomagających rozwój i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych poprzez realizację specjalnego cyklu zajęć ogólnorozwojowych i specjalistycznych. Oznaczało to integrację dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez realizację wspólnych zajęć w ramach projektu w Przedszkolu nr 10 w Gnieźnie.
    Program w 12 przedszkolach zawierał następujące typy zajęć: ogólnorozwojowe, logopedyczne, muzyczno-taneczne, plastyczne, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, język angielski (w 5 placówkach). W ramach projektu realizowany był specjalny blok zajęć integracyjnych, w których brały udział dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. Wszystkie zajęcia tego typu odbywały się w przedszkolu integracyjnym nr 10, które jest jedyną tego typu placówką w Gnieźnie prowadzącą zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Program ten zawierał następujące typy zajęć: korekcyjno-kompensacyjne, ogólnorozwojowe integracyjne, muzyczno-taneczne integracyjne, plastyczne integracyjne oraz rytmikę integracyjną, a także zajęcia o specjalnym programie dla dzieci niepełnosprawnych: zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne.
Zajęcia we wszystkich 13 placówkach prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i specjalistów.
    W ramach projektu dokonano również zakupu specjalistycznego sprzętu i pomocy dydaktycznych, z których korzystały wszystkie dzieci podczas zajęć. Sprzęt ten to między innymi: materiały i artykuły papiernicze, gry edukacyjne, układanki, pomoce logopedyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt do zabaw ruchowych, sprzęt rehabilitacyjny, laptopy oraz wieże i odtwarzacze CD.

Warsztaty dla rodziców:
Projekt skierowany był także do rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. W każdym przedszkolu były przeprowadzone bezpłatne warsztaty dla rodziców:
- w przedszkolu nr 10: raz w miesiącu
- w 12 przedszkolach: co drugi miesiąc.

W trakcie trwania projektu odbyło się razem 136 warsztatów:-pedagogiczne ogólne (13 przedszkoli) – 52 warsztaty
- logopedyczne ogólne (13 przedszkoli) – 26 warsztatów
- psychologiczne ogólne (13 przedszkoli) – 39 warsztatów
- specjalistyczne pedagogiczne (Przedszkole nr 10) – 7 warsztatów
- specjalistyczne psychologiczne (Przedszkole nr 10) – 6 warsztatów
- specjalistyczne rehabilitacyjne (Przedszkole nr 10) – 6 warsztatów

    Ważnym atutem projektu było wsparcie merytoryczne i psychologiczne rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach w ramach projektu. Były to bezpłatne warsztaty ogólne i specjalistyczne, prowadzone przez pedagogów, psychologów, logopedę i rehabilitanta. Warsztaty odbywały się od poniedziałku do piątku, od 16.00 do 18.00. Spotkania te miały na celu wsparcie rodziców w wychowaniu i w rozwoju dzieci: w zakresie uczenia się zachowań wzmacniających poczucie własnej wartości dziecka; w zakresie skutecznej komunikacji z dzieckiem; w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej; w zakresie postaw wychowawczych rodziców; w zakresie radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym czy z dzieckiem o zachowaniu agresywnym; w zakresie wzmacniania pozytywnych zachowań; w zakresie gotowości szkolnej czy motywowania do nauki oraz w zakresie niwelowania trudności edukacyjnych czy wychowawczych.
    Warsztaty specjalistyczne natomiast, miały charakter integracyjny, skierowane były do rodziców dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 10. Spotkania te zawierały miedzy innymi takie treści jak, wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego; stres, codzienny towarzysz rodzica niepełnosprawnego dziecka – jak sobie z nim radzić; zabawa i zabawki w życiu dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego; wczesna interwencja i zaopatrzenie ortopedyczne dziecka niepełnosprawnego oraz rola rehabilitacji kompleksowej w życiu dziecka niepełnosprawnego; kształtowanie prawidłowych postaw w grupie dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
    W celu integracji rodziców i dzieci zorganizowano w maju i czerwcu (każdego roku szkolnego) festyny rodzinne we wszystkich trzynastu placówkach. W ramach poczęstunku dostarczono dzieciom dużą ilość słodyczy, zakupionych ze środków finansowych projektu. Wydarzenia te miały charakter rodzinnych zabaw, a brały w nich udział dzieci uczestniczące w projekcie, ich rodzice oraz kadra prowadzący zajęcia. Imprezy te miały charakter integracji wszystkich osób. W Przedszkolu nr 10 natomiast festyn miał dodatkowo element integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Efekty realizacji projektu:
    Po pierwsze, w przypadku dzieci: wyrównywanie szans w dostępie dzieci do edukacji, zmniejszenie dysproporcji rozwojowych wśród dzieci, rozwój umiejętności psychofizycznych i komunikacyjnych, wzajemna integracja i zmiana postaw, uspołecznienie.
    Po drugie, w przypadku rodziców: wzrost wiedzy merytorycznej i umiejętności rodziców, wzrost wpływu rodziców na proces edukacyjny w przedszkolach, poprawa świadomości rodziców z korzyści wczesnej edukacji przedszkolnej, możliwość wymiany doświadczeń podczas spotkań między rodzicami, a nauczycielami czy specjalistami dotyczącymi problematyki rozwoju psychofizycznego dzieci oraz integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
    Po trzecie, dla wszystkich placówek: bogata baza wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne wysokiej jakości.
 
     Galerie projektu:
 
logo1.JPG logo2.JPG    Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny „Kapitał ludzki”, priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, poddziałanie: 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
    Kwota dofinansowania: 1 267 664,30 PLN, z czego: 1 161 494,65 PLN to środki europejskie, 106 169 65 PLN dotacja celowa z budżetu państwa. Wkład własny Miasta Gniezna: 98 800,00 PLN.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urząd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu